شماره فني كارتريج نوع كارتريج مدل پرينتر HP
CF400A مشکی M252  HP M252
CF401A, CF402A, CF403A رنگی   M252
CF410A مشکی M452  HP M452
CF411A, CF412A, CF413A رنگی   M452
CF360A مشکی M553  HP M553
CF361A, CF362A, CF363A رنگی   M553
CF360A مشکی M553  HP M552
CF361A, CF362A, CF363A رنگی   M553
CF210A مشکی M251  HP M251
CF211A, CF212A, CF213A رنگی   M251
CE410A مشکی M351  HP M351
CE411A, CE412A, CE413A رنگی   M351
CE410A مشکی M451  HP M451
CE411A, CE412A, CE413A رنگی   M451
CE400A مشکی M551  HP M551
CE401A, CE402A, CE403A رنگی   M551
CF320A مشکی M651  HP M651
CF331A, CF332A, CF333A رنگی   M651
CE270A مشکی M750  HP M750
CE271A, CE272A, CE273A رنگی   M750
CE310A مشکی 1025 HP 1025
CE311A, CE312A, CE313A رنگی   1025
CE314A درام كيت 1025
CE320A مشکی 1525 HP 1525
CE321A, CE322A, CE323A رنگی   1525
CB540A مشکی 1215 HP 1215
CB541A, CB542A, CB543A رنگی   1215
CB540A مشکی 1515  HP 1515
CB541A, CB542A, CB543A رنگی   1515
CB540A مشکی 1518  HP 1518
CB541A, CB542A, CB543A رنگی   1518
CB540A مشکی 1217 HP 1217
CB541A, CB542A, CB543A رنگی   1217
CC530A مشکی 2025  HP 2025
CC531A, CC532A, CC533A رنگی   2025
CE250A مشکی 3525  HP 3525
CE251A, CE252A, CE253A رنگی   3525
CE260A مشکی 4025  HP 4025
CE261A, CE262A, CE263A رنگی   4025
CE260A مشکی 4525  HP 4525
CE261A, CE262A, CE263A رنگی   4525
CE740A مشکی 5225  HP 5225
CE741A, CE742A, CE743A رنگی   5225
CE270A مشکی 5525  HP 5525
CE271A, CE272A, CE273A رنگی   5525
Q6000A مشکی 1600  HP 1600
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگی   1600
شماره فني كارتريج نوع كارتريج مدل پرينتر HP
Q6000A مشکی 2600  HP 2600
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگی   2600
Q6000A مشکی 2605  HP 2605
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگی   2605
Q6470A مشکی 3600  HP 3600
Q6471A, Q6472A, Q6473A رنگی   3600
Q6470A مشکی 3800  HP 3800
Q7581A, Q7582A, Q7583A رنگی   3800
Q6470A مشکی 3505  HP 3505
Q7581A, Q7582A, Q7583A رنگی   3505
Q5950A مشکی 4700  HP 4700
Q5951A, Q5952A, Q5953A رنگی   4700
CB400A مشکی 4005  HP 4005
CB401A, CB402A, CB403A رنگی   4005
Q3960 مشکی 2550  HP 2550
Q3971A, Q3972A, Q3973A رنگی   2550
Q3964A درام كيت 2550
C9700 مشکی 1500  HP 1500
C9701A, C9702A, C9703A رنگی   1500
C9704A درام كيت 1500
C9700 مشکی 2500  HP 2500
C9701A, C9702A, C9703A رنگی   2500
C9704A درام كيت 2500
Q2670A مشکی 3500  HP 3500
Q2671A, Q2672A, Q2673A رنگی   3500
Q2670A مشکی 3550  HP 3550
Q2671A, Q2672A, Q2673A رنگی   3550
Q2670A مشکی 3700  HP 3700
Q2681A, Q2682A, Q2683A رنگی   3700
C9720A مشکی 4600  HP 4600
C9721A, C9722A, C9723A رنگی   4600
C9720A مشکی 4650  HP 4650
C9721A, C9722A, C9723A رنگی   4650
C9730A مشکی 5500  HP 5500
C9731A, C9732A, C9733A رنگی   5500
C9730A مشکی 5550  HP 5550
C9731A, C9732A, C9733A رنگی   5550
شماره فني كارتريج نوع كارتريج مدل چندكاره HP
CF400A مشکی M277  HP M277
CF401A, CF402A, CF403A رنگی   M277
CF410A مشکی M477  HP M477
CF411A, CF412A, CF413A رنگی   M477
CF210A مشکی M276  HP M276
CF211A, CF212A, CF213A رنگی   M276
CF350A مشکی M177 HP M177
CF351A, CF352A, CF353A رنگی   M177
CE314A درام كيت M177
CF350A مشکی M176 HP M176
CF351A, CF352A, CF353A رنگی   M176
CE314A درام كيت M176
CE310A مشکی M175 HP M175
CE311A, CE312A, CE313A رنگی   M175
CE314A درام كيت M175
CE310A مشکی M275 HP M275
CE311A, CE312A, CE313A رنگی   M275
CE314A درام كيت M275
CB540A مشکی 1312  HP 1312
CB541A, CB542A, CB543A رنگی   1312
CE320A مشکی 1415  HP 1415
CE321A, CE322A, CE323A رنگی   1415
CC530A مشکی 2320  HP 2320
CC531A, CC532A, CC533A رنگی   2320
Q6000A مشکی 1015  HP CM1015
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگی   1015
Q6000A مشکی 1017  HP CM1017
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگی   1017
Q3960 مشکی 2840  HP 2840
Q3961A, Q3962A, Q3963A رنگی   2840
Q3971A, Q3972A, Q3973A رنگی   2840
Q3964A درام كيت 2840
Q3960 مشکی 2820  HP 2820
Q3961A, Q3962A, Q3963A رنگی   2820
Q3971A, Q3972A, Q3973A رنگی   2820
Q3964A درام كيت 2820
Q6460A مشکی 4730  HP CM4730
Q6461A, Q6462A, Q6463A رنگی   4730